Giải bài 6: Hệ thức Vi ét và ứng dụng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 6: Hệ thức Vi ét và ứng dụng Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho phương trình

Khẳng định nào sau đây sai?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.A,B đúng, C sai

Câu 2: Cho phương trình . Khẳng đinh nào sau đây đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.A,B,C đều sai

Câu 3: Cho phương trình (m là tham số)

Tìm giá trị của m đê phương trình có nghiệm, rồi tính tổng và tích các nghiệm theo m.Khẳng định nào sau đây sai?

 • A.
 • B.Nếu m=3 ta có
 • C.Nếu m=-3 ta có
 • D.Nếu m=2 ta có

Câu 4: Cho phương trình (m là tham số).Khẳng định nào sau đây là sai?

 • A.Biệt thức với mọi m thuộc R
 • B.Tổng hai nghiệm:
 • C.Tính hai nghiệm:
 • D.Nếu m=0 thì phương trình có hai nghiệm là:

Câu 5: Trong các hệ thức,hệ thức nào đúng?

(1)

(2)

(3)

(4)

 • A. Hệ thức (1)
 • B. Hệ thức (2)
 • C. Hệ thức (3)
 • D. Hệ thức (4)
 • E. Tất cả 4 hệ thức

Câu 6: Để phương trình có một nghiệm bằng-1 thì giá trị của k bằng:

 • A.0
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Tìm hai số u và v, biết u+v=45 và u.v=500

 • A.u=19,v=26 hoặc u=26; v=19
 • B.u=20;v=25 hoặc u=25;v=20
 • C.u=28,v=17 hoặc u=17;v=28
 • D.A,B,C đều sai

Câu 8: Tìm hai số a và b, biết a+b=-9,ab=18

 • A.a=4,b=5 hoặc a=5,b=4
 • B.a=3,b=6 hoặc a=6,b=3
 • C.a=-3,b=-6 hoặc a=-6,b=-3
 • D.a=-3,b=6 hoặc a=6,b=-3

Câu 9: Tìm hai số m và n biết m-n=14,mn=51

 • A.m=-20,n=-4 hoặc m=-4,n=-20
 • B.m=19,n=5 hoặc m=-5,n=-19
 • C.m=17,n=3 hoặc m=-8,n=-17
 • D.m=17,n=3 hoặc m=-3,n=-17

Câu 10: Cho phương trình có hai nghiệm là $x_{1}$ và $x_{2}$. Hãy lập phương trình có hai nghiệm là hai số $\frac{1}{x_{1}}$ và $\frac{1}{x_{2}}$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.A,B,C đều sai

Câu 11: Cho hai số x,y, biết x+y=12 và xy=36.Tính x,y

 • A.x=4;y=8
 • B.x=5,y=7
 • C.x=y=6
 • D.x=10;y=2
 • E.x=9,y=3

Câu 12: Nam nói:"Tôi cho một cặp số bất kì.Tôi luôn tìm được hai số nhận cặp số đó làm tổng và tích." Nhưng Việt phản đối:"Chưa chắc đâu.Ta biết rằng hai số đó sẽ là hai nghiệm của phương trình bậc hai .Nhưng đâu có phải là một phương trình bậc hai thì luôn có nghiệm.

Em hãy nghĩ xem bạn nào nói đúng.

 • A.Nam nói đúng
 • B.Việt nói đúng
 • C.Cả hai cùng nói đúng
 • D.Cả hai cùng nói sai
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 6: Hệ thức Vi ét và ứng dụng sgk Toán đại 9 tập 2 Trang 50 54


 • 16 lượt xem