Trắc nghiệm đại số 9 bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn A mũ hai bằng giá trị tuyệt đối của A

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn A mũ hai bằng giá trị tuyệt đối của A. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Biểu thức có nghĩa khi ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Kết quả của phép tính là?

 • A. 6
 • B.
 • C.
 • D. -6

Câu 3: Rút gọn biểu thức bằng ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Biểu thức với $y

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Rút gọn biểu thức: với $x < 4$ là ?

 • A. 5 - x
 • B. 3 - x
 • C. 3 + x
 • D. x - 4

Câu 6: giá trị của biểu thức bằng:

 • A.
 • B.4
 • C.
 • D.

Câu 7: Nghiệm của phương trình là:

 • A.
 • B.
 • C. hoặc $x=3$
 • D.Một đáp số khác

Câu 8: Nghiệm của phương trình là:

 • A.
 • B.
 • C. hoặc $x=4$
 • D.Một đáp số khác.

Câu 9: Giá trị của biểu thức bằng:

 • A.1
 • B.1,1
 • C.1,3
 • D.1,12

Câu 10: Với giá trị nào của x thì biểu thức có căn bậc hai? Câu nào sau đây đúng nhất?

 • A.Với mọi
 • B.Với mọi x
 • C.
 • D.

Câu 11: Điều kiện của x để là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Biết , giá trị $(x+2)^{2}$ bằng:

 • A.
 • B.4
 • C.8
 • D.16

Câu 13: Giá trị biểu thức bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.0,8

Câu 14: Giá trị của biểu thức bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Phương trình có:

 • A.Vô nghiệm
 • B.Vô số nghiệm
 • C.1 Nghiệm
 • D.2 Nghiệm
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn A mũ hai bằng giá trị tuyệt đối của A sgk Toán 9 tập 1 Trang 8 12


 • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021