Giải câu 3 bài luyện tập chung sgk toán 5 trang 73

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 73 - sgk toán lớp 5

Một động cơ mỗi giờ chạy hết 0,5l dầu. Hỏi có 120l dầu thì động cơ đó chạy được trong bao nhiêu giờ?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

1 giờ: 0,5 lít

? giờ: 120 lít

Bài giải:

120 lít dầu thì động cơ chạy được trong số giờ là:

120 : 0,5 = 240 (giờ)

Đáp số: 240 giờ

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021