Giải câu 3 bài luyện tập trang 17

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 17 - sgk Toán lớp 3

a) Đã khoanh 1/3 quả cam trong hình nào?

Giải câu 3 bài luyện tập trang 17

Bài làm:

Bài giải:

Hình 1 có ba hàng quả cam, khoanh đi một hàng => Khoanh 1/3 quả cam

Hình 2 có bốn hàng dọc quả cam, khoanh đi một hàng => Khoanh 1/4 quả cam.

Vì vậy, hình 1 là hình đã khoanh 1/3 quả cam.

Hình 3 có hai hàng bông hoa, khoanh đi 1 hàng => Khoanh 1/2 số bông hoa

Hình 4 có 8 bông hoa, khoanh đi 4 bông hoa => Khoa nh 1/2 số bông hoa

Vì vậy, hình 3 và hình 4 là hình đã khoanh 1/2 bông hoa.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021