Giải câu 3 bài ôn tập các số đến 100 000 trang 169 sgk toán 3

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 169 - sgk toán lớp 3

a) Viết các số 9725, 6819, 2096, 5204, 1005 (theo mẫu)

b) Viết các tổng sau theo mẫu

4000 + 600 + 30 +1 7000 + 500 + 90 + 4

9000 + 900 + 90 + 9 9000 + 90

9000 + 9

Bài làm:

a) Viết các số 9725, 6819, 2096, 5204, 1005

 • 9725 = 9000 + 700 + 20 + 5
 • 6819 = 6000 + 800 + 10 + 9
 • 2096 = 2000 + 90 + 6
 • 5204 = 5000 + 200 + 4
 • 1005 = 1000+ 5

b) Viết các tổng sau theo mẫu

 • 4000 + 600 + 30 +1= 4631
 • 7000 + 500 + 90 + 4= 7594
 • 9000 + 900 + 90 + 9 = 9999
 • 9000 + 90= 9090
 • 9000 + 9= 9009
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021