Giải câu 35 bài: Ôn tập chương II sgk Toán 9 tập 1 Trang 61

  • 1 Đánh giá

Câu 35: Trang 61 - sgk toán 9 tập 1

Xác định k và m để hai đường thẳng sau đây trùng nhau:

Bài làm:

Hai đường thẳng và $y = (5 – k)x + (4 – m)$ trùng nhau khi và chỉ khi:

<=> (1)

(2)

Từ (1) => (thỏa mãn điều kiện k ≠ 0 và k ≠ 5)

Từ (2) => .

Vậy với và $m = 3$ thì hai đường thẳng trùng nhau.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021