Giải câu 4 bài 30: Lưu huỳnh

  • 1 Đánh giá

Câu 4 : Trang 132 sgk hóa 10

Đun nóng một hỗn hợp gồm có 0,65g bột kẽm và 0,224 g bột lưu huỳnh trong ống nghiệm đậy kín không có không khí. Sau phản ứng, người ta thu được chất nào trongống nghiệm ? Khối lượng là bao nhiêu ?

Bài làm:

Ta có: nZn = (mol),

nS = mol.

PTHH: Zn + S →(to) ZnS

P/ư 0,007 0,007 0,007 mol

Sau p/ư 0,003 0,007 mol

Sau phản ứng các chất thu được là : ZnS và S dư với khối lượng là:

mZn(dư) = 0,003.65 = 0,195 (g).

mZnS = 0,007.97 = 0,679 (g).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021