Giải câu 4 bài 5: Dấu của tam thức bậc hai sgk Đại số 10 trang 105

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 105 sgk Đại số 10

Tìm các giá trị của tham số để các phương trình sau vô nghiệm

a) ;

b) .

Bài làm:

a.

  • Với phương trình trở thành \(2x + 4 = 0\) có \(1\) nghiệm, do đó trường hợp này không thỏa mãn.
  • Với ,phương trình vô nghiệm nếu:

.

Vậy thì phương trình vô nghiệm.

b.

  • Với , phương trình trở thành: \(- 6x + 5 = 0\) có nghiệm. Loại trường hợp .
  • Với ,phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi:

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021