Giải câu 47 bài: Luyện tập 1 Toán 6 tập 1 Trang 22

  • 1 Đánh giá

Câu 47: Trang 24 - sgk toán 6 tập 1

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (x - 35) – 120 = 0

b) 124 + (118 – x ) = 217

c) 156 – (x + 61) = 82

Bài làm:

a) (x - 35) – 120 = 0

<=> (x - 35) = 0 + 120

<=> x - 35 = 120

<=> x = 120 + 35

<=> x = 155

Vậy x = 155.

b) 124 + (118 – x) = 217

<=> (118 – x) = 217 - 124

<=> 118 – x = 93

<=> x = 118 - 93

<=> x = 25

Vậy x = 25.

c) 156 – (x + 61) = 82

<=> (x + 61) = 156 - 82

<=> x + 61 = 74

<=> x = 74 - 61

<=> x = 13

Vậy x = 13.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021