Giải câu 5 trang 51 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 51 sách toán VNEN 7 tập 2

Tính giá trị của mỗi đa thức sau tại giá trị của biến đã chỉ ra:

a) x2 + x4 + x6 + x8 + … + x100 tại x = -1

b) ax2 + bx + c tại x = -1 ; x = 1 (a, b, c là hằng số)

Bài làm:

a) x2 + x4 + x6 + x8 + … + x100 = (-1)2 + (-1)4 + (-1)6 + (-1)8 + … + (-1)100

= 1 + 1 + 1 + 1 +… + 1

Số hạng tử “1” trong biểu thức trên là = 50 (hạng tử)

=>Gía trị của x2 + x4 + x6 + x8 + … + x100 khi x = -1 là 50.1 = 50

b) Tại x = -1 => ax2 + bx + c = a(-1)2 + b(-1) + c = a –b + c

Tại x = 1 => ax2 + bx + c = a.12+ b.1 + c = a + b + c.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021