Giải câu 7 trang 18 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 18 sách VNEN 8 tập 2

Giải các phương trình:

a) + 1= $\frac{1}{x - 1}$ ; b) $\frac{5x}{2x + 2}$ + 1 = - $\frac{6}{x+ 1}$ ;

c) x + = $x^{2}$ + $\frac{1}{x^{2}}$ ; d) $\frac{x + 3}{x+ 1}$ + $\frac{x - 2}{x}$ = 2.

Bài làm:

a) Ta có: + 1= $\frac{1}{x - 1}$

Điều kiện xác định của phương trình: x 1

Với điều kiện trên ta có

+ 1= $\frac{1}{x - 1}$ $\Leftrightarrow $ $\frac{2x - 1 + x- 1}{x - 1}$ = $\frac{1}{x - 1}$

2x - 1 + x- 1 = 1

3x = 3

x = 1

Đối chiếu x = 1 không thõa mãn điều kiện xác định

Kết luận: Tập nghiệm của phương trình là S =

b) Ta có: + 1 = - $\frac{6}{x+ 1}$

Điều kiện xác định của phương trình: x - 1

Với điều kiện trên ta có

+ 1 = - $\frac{6}{x+ 1}$ $\Leftrightarrow $ $\frac{5x + 2x + 2}{2x + 2}$ = $\frac{- 12}{2x+ 2}$

5x + 2x + 2 = - 12

7x = - 14

x = - 2

Đối chiếu x = - 2 thõa mãn điều kiện xác định

Kết luận: Tập nghiệm của phương trình là S ={- 2}.

c) Ta có: x + = $x^{2}$ + $\frac{1}{x^{2}}$

Điều kiện xác định của phương trình: x 0

Với điều kiện trên ta có

x + = $x^{2}$ + $\frac{1}{x^{2}}$ $\Leftrightarrow $ $\frac{x(x^{2} + 1)}{x^{2}}$ =$\frac{x^{4} + 1}{x^{2}}$

x($x^{2}$ + 1) = $x^{4}$ + 1

$x^{3}$ + x = $x^{4}$ + 1

$x^{3}$(1 - x) = 1 - x

($x^{3}$ - 1)(1 - x) = 0

$x^{3}$ - 1 = 0 hoặc 1 - x = 0

x = 1

Đối chiếu x = 1 thõa mãn điều kiện xác định

Kết luận: Tập nghiệm của phương trình là S ={1}.

d) Ta có: + $\frac{x - 2}{x}$ = 2

Điều kiện xác định của phương trình: x 0 và x - 1

Với điều kiện trên ta có

= $\frac{2x^{2} + 2x}{x(x+ 1)}$

2$x^{2}$ + 2x - 2 = 2$x^{2}$ + 2x

2$x^{2}$ + 2x - 2$x^{2}$ - 2x = 2

0x = 2

Suy ra phương trình vô nghiệm

Kết luận: Tập nghiệm của phương trình là S =

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021