Giải câu 9 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện sgk Vật lí 7 trang 62

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 62 Sgk Vật lí lớp 7

Giải câu 9 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện - sgk Vật lí 7 trang 62

Chọn mạch điện có sơ đồ như hình 22.5, nguồn điện là chiếc pin với các cực (+) và (-) chưa biết. Hãy nêu cách làm khi dụng đèn điốt phát quang để xác định xem A hay B là cực (+) của pin này và chiều dòng điện chạy trong mạch.

Bài làm:

Để xác định xem A hay B là cực (+) của pin này, ta nối bản cực của đèn led với cực B của nguồn điện và đóng khóa K.

+ Nếu đèn led sáng thì cực B là cực dương, cực A là cực âm của nguồn điện.

+ Nếu đèn led không sáng thì cực B là cực âm, cực A là cực dương của nguồn điện.

Giả sử B là cực dương, chiều của dòng điện sẽ từ B qua khóa K, đi tiếp qua đèn led và đến A.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021