Giải thích khái niệm chuyển hóa vật chất

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Giải thích khái niệm chuyển hóa vật chất.

Bài làm:

Câu 4:

  • Chuyển hóa vật chất là tập hợp các phản ứng sinh hóa xảy ra bên trong tế bào.
  • 2 quá trình chuyển hóa vật chất trong tế bào:
    • Đồng hóa: tổng hợp các chất hữu cơ đơn giản từ các chất hữu cơ đơn giản
    • Dị hóa: phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất hữu cơ đơn giản
  • Chuyển hóa vật chất luôn đi kèm với chuyển hóa năng lượng.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021