Nêu sự khác biệt của cấu trúc ADN và ARN

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Nêu sự khác biệt của cấu trúc ADN và ARN

Bài làm:

Câu 1:

  • ADN: là chuỗi xoắn kép (gồm 2 chuỗi pôlinuclêôtit). Đơn phân của ADN là A (Ađênin), T (Timin), G (Guanin), X (Xitozin), trong thành phần của nó có đường đêôxribôzơ (C5H10O4).
  • ARN: Cấu tạo từ một chuỗi pôlinuclêôtit. Đơn phân của ARN là A (Ađênin), U (Uraxin), G (Guanin), X (Xitôzin), trong thành phần của nó có đường ribôzơ (C5H10O5).
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021