Giải thích mối quan hệ qua lại giữa đồng hóa và dị hóa

  • 1 Đánh giá

Câu 4*: Trang 104 - sgk Sinh học 8

Giải thích mối quan hệ qua lại giữa đồng hóa và dị hóa.

Bài làm:

  • Chuyển hóa vật chất và năng lượng bao gồm 2 mặt đối lập nhưng thống nhất:
    • Đồng hóa: là quá trình tổng hợp từ các chất đơn giản thành các chất phức tạp đặc trưng của cơ thể và tích lũy năng lượng
    • Dị hóa: là quá trình phân giải các chất phức tạp thành các chất đơn giản và giải phóng năng lượng
  • Tương quan giữa đồng hóa và dị hóa phụ thuộc vào độ tuổi, giới tính và trạng thái cơ thể, ...

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021