Giải tuần 11 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1.

Bài giải:

Lồng vịt có số con vịt là:

12 + 8 = 20 (con vịt)

Bà Ba mang số con vừa gà vừa vịt đem bán là:

12 + 20 = 32 (con)

Đáp số: 32 con gà và vịt.

2.

Bài giải:

Bình gấp được số con vịt là:

23 - 7 = 16 (con hạc)

Cả hai bạn gấp được số con hạc là:

16 + 23 = 39 (con hạc)

Đáp số: 39 con hạc.

3.

Bài toán: Có hai thùng chứa dầu, thùng thứ hai chứa 25 lít dầu, thùng thứ nhất chứa nhiều hơn thùng thứ hai 8 lít dầu. Hỏi cả hai thùng dầu chứa được tất cả bao nhiêu lít dầu?

Bài giải:

Thùng thứ nhất có số lít dầu là:

25 + 8 = 33 (lít dầu)

Cả hai thùng chứa được số lít dầu là:

33 + 25 = 58 (lít dầu)

Đáp số: 58 lít dầu.

4.

5.

Đáp số là: B. 5 con

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021