Giải tuần 5 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1.

a) 6 x 3 = 18 6 x 5 = 30 6 x 4 = 24

b) 18 : 6 = 3 30 : 6 = 5 24 : 6 = 4

c) 18 : 3 = 6 30 : 5 = 6 24 : 4 = 6

2.

3.

4.

Tóm tắt:

Có: 6 tấm vải

1 tấm: 25m

6 tấm: ... m vải?

Bài giải:

Có tất cả số mét vải là:

25 x 6 = 150 (m)

Đáp số: 150m

5.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021