Giải vở bài tập tiếng việt 4 bài: Luyện từ và câu- Trung thực - Tự trọng

  • 1 Đánh giá

Giải vở bài tập tiếng việt 4 tập 1, hướng dẫn giải chi tiết bài : Luyện từ và câu- Trung thực - Tự trọng- tuần 5. Hi vọng, thông qua sự hướng dẫn của thầy cô, các em sẽ hiểu bài và làm bài tốt hơn để được đạt những điểm số cao như mình mong muốn.

Câu 1. Tìm những từ:

  • Cùng nghĩa với trung thực: thật thà,....................................
  • Trái nghĩa với trung thực: gian dối,.....................................

Trả lời.

  • Cùng nghĩa với trung thực: thật thà, ngay thẳng, chân thật, thành thật, bộc trực, thẳng tính, thật tình,...
  • Trái nghĩa với trung thực: gian dối, dối trá, bịp bợm, gian lận, gian manh, lừa đảo, lừa lọc, gian xảo,...

Câu 2. Đặt câu với một từ cùng nghĩa với trung thực hoặc một từ trái nghĩa với trung thực.

Trả lời.

  • Bạn Hòa là người rất thẳng tính.
  • Cha mẹ và thầy cô ở trường vẫn dạy em rằng: cần phải sống trung thực, không nên gian dối.

Câu 3. Đặt dấu X vào □ trước dòng nêu đúng nghĩa của từ tự trọng:

□ Tin vào bản thân mình.

□ Quyết định lấy công việc của mình.

□ Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình.

□ Đánh giá mình quá cao và coi thường người khác.

Trả lời.

Đặt dấu X vào □ trước dòng

  • Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình

Câu 4. Mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây nói về điều gì? Đánh dấu X vào ô thích hợp.

Thành ngữ, tục ngữ

Nói về tính trung thực

Nói về lòng tự trọng

a) Thẳng như ruột ngựa.

b) Giấy rách phải giữ lấy lề.

c) Thuốc đắng dã tật.

d) Cây ngay không sợ chết đứng.

e) Đói cho sạch, rách cho thơm.

Trả lời.

Thành ngữ, tục ngữ

Nói về tính trung thực

Nói về lòng tự trọng

a) Thẳng như ruột ngựa.

X

b) Giấy rách phải giữ lấy lề.

X

c) Thuốc đắng dã tật.

X

d) Cây ngay không sợ chết đứng.

X

e) Đói cho sạch, rách cho thơm.

X


  • 3 lượt xem