Hai câu sau có khác nhau về nội dung không? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

2. Luyện tập về lựa chọn trật tự từ trong câu

a) Hai câu sau có khác nhau về nội dung không? Vì sao?

(1) Bạn ấy tuy chăm chỉ nhưng không thông minh.

(2) Bạn ấy tuy thông minh nhưng chăm chỉ.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021