Hai dòng điện đồng phẳng: dòng thứ nhất thẳng dài, I1 = 2 A; dòng thứ 2 hình tròn, tâm O2 cách dòng thứ nhất 40 cm, bán kính R2 = 20 cm, I2 = 2 A. Xác định cảm ứng từ tại O2.

  • 1 Đánh giá

Câu 6: SGK trang 133:

Hai dòng điện đồng phẳng: dòng thứ nhất thẳng dài, I1 = 2 A; dòng thứ 2 hình tròn, tâm O2 cách dòng thứ nhất 40 cm, bán kính R2 = 20 cm, I2 = 2 A. Xác định cảm ứng từ tại O2.

Bài làm:

Cảm ứng từ gây ra do dòng điện thẳng tại O2 là:

(T).

Cảm ứng từ gây ra bởi dòng điện tròn tại tâm của nó là:

(T).

Cảm ứng từ tại O2 là:

Do B1 cùng phương với B2 ­nhưng chưa biết chúng có chiều như thế nào so với nhau nên: B = B1 B2 (T).

  • 114 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021