Hãy điền các chữ O, O1 và O2 vào vị trí thích hợp trên các hình 15.2, 15.3.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 47 - SGK vật lí 6

Hãy điền các chữ O, O1 và O2 vào vị trí thích hợp trên các hình 15.2, 15.3.

Bài làm:

Trong hình 15.2:

  • (1) là vị trí điểm O1
  • (2) là vị trí điểm O
  • (3) là vị trí điểm O2

Trong hình 15.3:

  • (4) là vị trí điểm O1
  • (5) là vị trí điểm O
  • (6) là vị trí điểm O2
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021