Hãy giải thích vì sao cuộc giao tiếp trên không mang lại hiệu quả. Từ đó, em rút ra bài học gì?

  • 1 Đánh giá

3. Đọc truyện cười sau:

Một người từ Huế đến Hà Nội chơi bằng tàu hỏa .Khi tàu dừng ở ga Nam Định,người đó ló đầu ra hỏi một ông lão bán hàng rong :

-Ga mô ri ông?

Ông lão tưởng người kia nói bằng một ngoại ngữ nào đó liền lắc đầu xua tay lia lịa :

-Lão không biết tiếng Tây, không biết đâu.

Hãy giải thích vì sao cuộc giao tiếp trên không mang lại hiệu quả. Từ đó, em rút ra bài học gì?

Bài làm:

  • Ga mô ri ông?=> Có nghĩa là: Ga gì đó ông.
  • Cuộc giao tiếp trên không mang lại hiệu quả vì ông lão đã sử dụng ngôn ngữ địa phương để trò chuyện khiến ông lão bán hàng rong kia không hiểu, tưởng nhầm là tiếng nước ngoài
  • Bài học rút ra: không nên làm dụng ngôn ngữ địa phương khi giao tiếp

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021