Hãy lấy một ví dụ về một quần xã sinh vật mà em biết. Trả lời các câu hỏi gợi ý sau:

 • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Trả lời các câu hỏi:

1. Hãy lấy một ví dụ về một quần xã sinh vật mà em biết. Trả lời các câu hỏi gợi ý sau:

 • Kể tên các loài trong quần xã đó.
 • Các loài đó có liên hệ với nhau như thế nào?
 • Khu vực phân bố của quần xã.

Bài làm:

1. Rừng dừa là một quần xã, gồm có các quần thể: dừa, chuối, cỏ, bọ dừa, giun đât, vi sinh vật...

 • Dừa che mát, chắn bớt gió cho chuối.
 • Chuôi che mát và giữ ầm gốc cho dừa.
 • Giun làm xốp đất cho dừa, chuôi, cỏ.
 • Cỏ giữ ẩm gốc cho dừa, chuối đồng thời cạnh tranh chất dinh dưởng trong đất với dừa, chuối.
 • Dừa, chuối, cỏ giữ cho đất ẩm, có nhiệt độ thích hợp cho hệ vi sinh vật phát triển.
 • Vi sinh vật biến đổi xác thực vật, động vật thành chất mùn cho dừa, chuối.

 • 210 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021