Những chất nào thuộc loại oxit axit? Những chất nào thuộc loại oxit bazo?

  • 1 Đánh giá

3. Cho các chất: . Những chất nào thuộc loại oxit axit? Những chất nào thuộc loại oxit bazo?

Bài làm:

Oxit axit: .

Oxit bazo: .

  • 79 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021