Hãy phân tích và chứng minh nhận định: "Dân chủ và kỉ luật là sức mạnh tập thể"? Bài 3 trang 11 sgk GDCD 9

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Bài 3 trang 11 sgk Giáo dục công dân 9

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo lời giải chi tiết cho Bài 3 trang 11 sgk Giáo dục công dân 9 được đăng tải nhằm hỗ trợ học sinh nâng cao kết quả học tập môn Công dân lớp 9.

Câu 3 trang 11 sgk Giáo dục công dân 9. Hãy phân tích và chứng minh nhận định: "Dân chủ và kỉ luật là sức mạnh tập thể"?

Bài làm:

Dân chủ là để mọi người thể hiện và phát huy tiềm năng trí tuệ của mình đóng góp vào những công việc của tập thể, dân chủ tạo ra hoạt động công khai; kỉ luật là điều kiện tạo nên tính thống nhất trong hành động. Kỉ luật là điều kiên đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả; phát huy dân chủ và kỉ luật là khai thác có hiệu quả tiềm năng cả quần chúng, là sức mạnh của một tập thể biết đoàn kết, thống nhất trong hành động để đạt hiệu quả trong công việc.

Như định nghĩa được nêu ở trên thì nhận định Dân chủ và kỷ luật là sức mạnh của một tập thể là một nhận định đúng vì:

Dân chủ giúp mọi người đóng góp ý kiến, xây dựng một tập thể vững mạnh. Dân chủ còn tạo nên sự công bằng, bình đẳng, thống nhất và văn minh trong một tập thể nhất định. Còn kỷ luật tạo nên sự đoàn kết và thống nhất, hơn nữa còn đảm bảo cho dân chủ được thực hiện. Những nội quy của kỷ luật giúp tập thể được chủ động, tự giác, không ỷ lại xây dựng nên một tập thể luôn phát triển. Những yếu tố dân chủ và kỷ luật hỗ trợ qua lại lẫn nhau. Khi cả dân chủ và kỷ luật được tồn tại thì tập thể có thể phát triển vững mạnh và ổn định.

Vậy nên với một tập thể mà ở đó mọi người được đóng góp công sức và ý kiến cho một công việc thì công việc đó sẽ luôn được đi đúng hướng, còn kỷ luật sẽ hỗ trợ những ý kiến đó được thực hiện trong tập thể đó.

Chủ đề liên quan