Hãy tìm các câu rút gọn trong những ví dụ dưới đây. Khôi phục những thành phần câu đã được rút gọn. Cho biết vì sao trong thơ, ca dao thường có nhiều câu rút gọn như vậy

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 16 sgk ngữ văn 7 tập 2
Hãy tìm các câu rút gọn trong những ví dụ dưới đây. Khôi phục những thành phần câu đã được rút gọn. Cho biết vì sao trong thơ, ca dao thường có nhiều câu rút gọn như vậy.
a.
Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi, tiều vài chú,
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia.
Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.
(Bà Huyện Thanh Quan)
b)
Đồn rằng quan tướng có danh,
Cưỡi ngựa một mình chẳng phải vịn ai.
Ban khen rằng: "ấy mới tài",
Ban cho cái áo với hai đồng tiền.
Đánh giặc thì chạy trước tiên,
Xông vào trận tiền cởi khố giặc ra (!)
Giặc sợ, giặc chạy về nhà,
Trở về gọi mẹ mổ gà khao quân!
(Ca dao)

Bài làm:

a. Các câu rút gọn chủ ngữ là:

 • Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà,
 • Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,

Có thể khôi phục chủ ngữ như sau:

 • (Tôi) bước tới Đèo Ngang bóng xế tà,
 • (Tôi) dừng chân đứng lại, trời, non, nước,

b. Các câu rút gọn chủ ngữ

 • Đồn rằng quan tướng có danh,
 • Cưỡi ngựa một mình chẳng phải vịn ai.
 • Ban khen rằng: "Ấy mới tài",
 • Ban cho cái áo với hai đồng tiền.
 • Đánh giặc thì chạy trước tiên,
 • Xông vào trận tiền cởi khố giặc ra (!)
 • Trở về gọi mẹ mổ gà khao quân!

Có thể khôi phục chủ ngữ như sau:

 • Họ/người ta đồn răng quan tướng có danh
 • Ông ta/Quan tướng cưỡi ngựa chẳng phải vịn ai.
 • Vua ban khen rằng: “ấy mới tài”,
 • Và ban cho cái áo với hai đồng tiền,
 • Ông ta/Quan tướng đánh giặc thì chạy trước tiên
 • Ông ta/Quan tướng xông vào trận tiền cởi khố giặc ra.
 • Ông ta/Quan tướng trở về gọi mẹ mổ gà khao quân

Trong thơ, ca dao thường có nhiều câu rút gọn vì:

 • Các câu thơ thường tuân theo niêm luật, số chữ quy định của từng thể loại thơ và vần điệu thơ. Vì vậy việc rút gọn khiến câu thơ súc tích, ngắn gọn.
 • Đặc biệt trong thơ ca trung đại, các tác giả thường giấu đi cái tôi cá nhân một cách khiêm tốn.
 • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021