Hoàn thành bảng thống kê sau:

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Hoàn thành bảng thống kê sau:

Nhân vật

Nội dung chính sách

Nhận xét

1.Khúc Thừa Dụ

2.Khúc Hạo

Bài làm:

Nhân vật

Nội dung chính sách

Nhận xét

Khúc Thừa Dụ

Chính sách ngoại giao : Tuy chính quyền vẫn còn mang danh hiệu của nhà Đường, nhueng về thực chất, Khúc Thừa Dụ đã xây dựng một chính quyền tự chủ, về cơ bản kết thúc ách thống trị hơn 1000 năm của phong liến phương Bắc.

Ông như là người đầu tiên đặt cơ sở lấy lại nền độc lập của dân tộc từ khi nước Nam Việt rơi vào tay nhà Hán.

Khúc Hạo

Cải cách hành chính : số đơn vị hành chính thời Khúc Họa được tăng lên gấp đôi. Đưa nhân khẩu vào quản lí chặt chẽ hơn tại các đơn vị hành chính tạo điều kiện tăng cường nhân lực cho các hoạt đông kinh tế, quân sự của chính quyền.

Cuộc cải cách của ông tạo cơ sở kinh tế, xã hội vững chắc cho nền độc lập, tự chủ của người Việt sau này.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6