[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 24: Thực hành: Quan sát và mô tả cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào

  • 2 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 24: Thực hành: Quan sát và mô tả cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào sách "Kết nối tri thức". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 24.1. Những thiết bị, dụng cụ nào cần thiết cho việc quan sát cơ thế đơn bào?

A. Kinh hiển vi. E. Giấy thấm.

B. Thìa inox. G. Lam kính.

C. Cốc đong. H. Ống nhỏ giọt.

D. Giấy khổ A4. l.Lamen.

Trả lời:
A,C, E, G, H, I.

Câu 24.2. Đề quan sát cơ thế đơn bào, người ta dùng

A. mắt thường.

B. kính lúp.

C. kinh hiển vi.

D. kính bảo hộ.

Trả lời:
Chọn đáp án: C

Câu 24.3. Sắp xếp các hoạt động sau thành các bước đúng của một quy trình làm tiêu bản quan sát cơ thể đơn bào trong nước ao (hồ).

a) Dùng giấy thấm làm khô phần nước tràn ra ngoài, thu được tiêu bản cơ thể sinh vật đơn bào.

b) Đặt tiêu bản lên bàn kính của kính hiển vi và quan sát

c) Dùng thìa khuấy đều nước ao (hồ) trong cốc.

d) Dùng ống nhỏ giọt chuyển một giọt nước ao (hồ) lên lam kính rồi đậy bằng lamen..

Trả lời:
Bước 1 - c,

bước 2 - d,

bước 3 - a,

bước 4 - b.

Câu 24.4. Hãy vẽ và ghi tên cơ thể đơn bảo mà em quan sát được trên tiêu bản sinh vật trong nước ao (hồ)

Trả lời:

- Học sinh hoàn thành dựa vào quá trình quan sát và kết quả thu được thực tế.

Câu 24.5. a) Dựa vào kết quả quan sát mô hình hoặc tranh/ảnh hệ cơ quan trong. cơ thể, em hãy hoàn thành bảng sau:

b) Từ kết quả quan sát các cơ quan của một số cảy, em hãy hoàn thành bảng sau:

Trả lời:
- Học sinh hoàn thành dựa vào quá trình quan sát và kết quả thu được thực tế.

Câu 24.6. Hãy chia sẻ kinh nghiệm của em trong quá trình làm tiêu bản và quan sát cơ thể sinh vật đơn bào.

Trả lời:
- Học sinh hoàn thành dựa vào quá trình quan sát và kết quả thu được thực tế.


  • 148 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021