Lập bảng nêu nội dung chủ yếu của các hiệp ước 1883 và 1884?

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 124 – sgk lịch sử 8

Lập bảng nêu nội dung chủ yếu của các hiệp ước 1883 và 1884?

Bài làm:

Hiệp ước 1883

Hiệp ước 1884

 • Bắc Kì và Trung Kì phải đặt dưới sự bảo hộ của Pháp, cắt tỉnh Bình Thuận ra khỏi Trung Kì, nhập vào Nam Kì thuộc Pháp.
 • Triều đình Huế được cai quản Trung Kì nhưng phải thông qua Khâm sứ Pháp ở Huế. Ba tỉnh Thanh –Nghệ-Tĩnh được sáp nhập vào Bắc Kì.
 • Công sứ Pháp ở Bắc Kì kiểm soát mọi công việc của quan lại triều đình, nắm quyền trị an và nội vụ.
 • Mọi việc giao thiệp với nước ngoài của triều đình Huế đều do Pháp nắm, kể cả việc giao thiệp với Trung Quốc.
 • Triều đình Huế chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì, cắt tỉnh Bình Thuận ra khỏi Trung Kì, nhập vào Nam Kì thuộc Pháp.
 • Ba tỉnh Thanh – Nghệ - Tĩnh sát nhập vào Bắc Kì.
 • Triều đình chỉ được cai quản Trung Kì nhưng mọi việc đều phải thông qua viên khâm sứ Pháp ở Huế.
 • Việc giao thiệp với nước ngoài đều do Pháp nắm.
 • Triều đình Huế phải rút quân đội ở Bắc Kì về Trung Kì.
 • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021