Trình bày đặc điểm nổi bật phong trào yêu nước những năm 1914 – 1918?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 149 – sgk lịch sử 8

Trình bày đặc điểm nổi bật phong trào yêu nước những năm 1914 – 1918?

Bài làm:

Đặc điểm nổi bật phong trào yêu nước những năm 1914 – 1918:

  • Chủ trương đường lối: từ phạm trù phong kiến chuyển sang phạm trù tư sản (ở mức độ khuynh hướng).
  • Hình thức đấu tranh: phong phú hơn.
  • Thành phần tham gia: đông đảo hơn cuối thế kỉ XIX.
  • Hình thức hoạt động: Khởi nghĩa vũ trang, duy tân cải cách.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021