Lập bảng thống kê về ba kiểu câu kể: Ai làm gì? Ai thế nào? Ai là gì? theo mẫu sau

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động thực hành

1. Thi học thuộc lòng (theo phiếu)

2. Lập bảng thống kê về ba kiểu câu kể: Ai làm gì? Ai thế nào? Ai là gì? theo mẫu sau

Đặc điểm\ Thành phần câuChủ ngữVị ngữ
Câu hỏiAi? Cái gì? Con gì?Làm gì?
Ý nghĩaChỉ những sự vật có hành động được nêu ở vị ngữ.Chỉ hoạt động của sự vật được nói đến ở chủ ngữ.
Ví dụBạn Lanđang học bài

Em lập bảng thống kê vào vở với 2 kiểu câu Ai thế nào? Ai là gì?

Bài làm:

Câu kể: Ai thế nào?

Đặc điểm\ Thành phần câuChủ ngữVị ngữ
Câu hỏiAi? Cái gì? Con gì?Thế nào?
Ý nghĩaChỉ những sự có đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái được nêu ở vị ngữChỉ đặc điểm, tính chất, trạng thái của sự vật được nói đến ở chủ ngữ.
Ví dụCây hoa gạonở đỏ rực một góc trời

Câu kể: Ai là gì?

Đặc điểm\ Thành phần câuChủ ngữVị ngữ
Câu hỏiAi? Cái gì? Con gì?Làm gì? là ai? là con gì?
Ý nghĩaChỉ những sự vật được giới thiệu, nhận định ở vị ngữ.được nối với chủ ngữ bằng từ là
Ví dụBạn Ngọclà lớp trưởng của lớp em
  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021