Lễ hội ở đồng bằng Bắc Bộ được tổ chức vào thời điểm nào? Để làm gì? Trong lễ hội có những hoạt động nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 103 – sgk địa lí 4

Lễ hội ở đồng bằng Bắc Bộ được tổ chức vào thời điểm nào? Để làm gì? Trong lễ hội có những hoạt động nào?

Bài làm:

  • Lễ hội ở đồng bằn Bắc Bộ được tổ chức vào mùa xuân và muà thu để cầu một năm mới mạnh khỏe và mùa màng bội thu…
  • Trong các lễ hội ở đồng bằng Bắc Bộ thường: người dân mặc đồ truyền thống, tế lễ, vui chơi, giải trí.

  • 139 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021