Mốc trắng và nấm rơm có cấu tạo như thế nào? Chúng sinh sản bằng gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 167 sgk Sinh học 6

Mốc trắng và nấm rơm có cấu tạo như thế nào? Chúng sinh sản bằng gì?

Bài làm:

  • Mốc trắng có cấu tạo dạng sợi phân nhánh rất nhiều, bên trong có chất tế bào và nhiều nhân, nhưng không có vách ngăn giữa các tế bào. Sợi mốc trong suốt, không màu, không có chất diệp lục và cũng không có chất màu nào khác.
  • Cấu tạo nấm rơm gồm hai phần:
    • Phần sợi nấm là cơ quan sinh dưỡng: Sợi nấm gồm nhiều tế bào phân biệt nhau bởi vách ngăn, mỗi tế bào đều có 2 nhân và không có chất diệp lục.
    • Phần mũ nấm là cơ quan sinh sản: Dưới mũ nấm có các phiến mỏng chứa rất nhiều bào tử.
  • Mốc trắng và nấm rơm sinh sản bằng bào tử

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021