Mỗi khung chữ trên phù hợp với hình nào trong các hình 1, 2, 3, 4?

  • 1 Đánh giá

3. Quan sát, thảo luận và viết

a. Quan sát hình vẽ một số cơ quan của cơ thể người:

b. Đọc kĩ các khung chữ A, B, C, D dưới đây:

  • A. Biến đổi thức ăn, nước uống thành các chất dinh dưỡng, ngấm vào máu đi nuôi cơ thể. Thải ra phân
  • B. Lấy khi O-xi và thải ra khí các-bô-nic
  • C. Lọc máu, tạo thành nước tiểu và thải nước tiểu ra ngoài
  • D. Vận chuyển máu có chứa ô-xi và chất dinh dưỡng đi nuôi tất cả các cơ quan, đem khí các-bô-níc về phổi và các chất thải về thận rồi thải ra ngoài.

c. Mỗi khung chữ trên phù hợp với hình nào trong các hình 1, 2, 3, 4?

d. Viết kết quả vào vở theo mẫu sau: D - 3, ....

Bài làm:

Mỗi khung chữ trên phù hợp với các hình:

- Hình 1 - A. Biến đổi thức ăn, nước uống thành các chất dinh dưỡng, ngấm vào máu đi nuôi cơ thể. Thải ra phân

- Hình 2 - B. Lấy khi O-xi và thải ra khí các-bô-nic

- Hình 3 - D. Vận chuyển máu có chứa ô-xi và chất dinh dưỡng đi nuôi tất cả các cơ quan, đem khí các-bô-níc về phổi và các chất thải về thận rồi thải ra ngoài.

- Hình 4 - C. Lọc máu, tạo thành nước tiểu và thải nước tiểu ra ngoài

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021