Một bạn đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm, một bạn trả lời.

  • 1 Đánh giá

5. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:

Một bạn đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm, một bạn trả lời.

a. Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam.

M: Bạn A: - Cây gì là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam?

Bạn B: - Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam.

b. Thiếu nhi là những chủ nhân tương lai của Tố quốc.

  • Bạn A: - ..........
  • Bạn B: - ..........

c. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam.

  • Bạn A: - ..........
  • Bạn B: - ..........

Bài làm:

b. Thiếu nhi là những chủ nhân tương lai của Tố quốc.

  • Bạn A: - Ai là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc ?
  • Bạn B: - Thiếu nhi là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc

c. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam.

  • Bạn A: - Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là gì ?
  • Bạn B: - Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021