Mục tiêu tổng quát của chiến lược 20 năm 2001 – 2020 của nước ta là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Mục tiêu tổng quát của chiến lược 20 năm 2001 – 2020 của nước ta là gì?

Bài làm:

Mục tiêu của chiến lược 20 năm 2001 - 2020 là: đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021