Nêu một số tác phẩm văn học đã học trong chương trình THCS để làm sáng tỏ những đặc điểm lớn về nội dung của văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX

 • 1 Đánh giá

Câu 3: (Trang 112 - SGK Ngữ văn 10 tập 1) Nêu một số tác phẩm văn học đã học trong chương trình THCS để làm sáng tỏ những đặc điểm lớn về nội dung của văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX.

Bài làm:

1. Nội dung yêu nước với âm hưởng hào hùng:

 • Chủ nghĩa yêu nước là nội dung lớn, xuyên suốt quá trình tồn tại và phát triển của văn học trung đại Việt Nam.
 • Chủ nghĩa yêu nước gắn liền với tư tưởng trung quân ái quốc, không tách rời truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Chủ nghĩa yêu nước thể hiện qua những phương diện: ý thức độc lập tự chủ, tự cường, tự hào dân tộc
 • Những tác phẩm đã học:
  • Nam quốc sơn hà
  • Tụng giá hoàn kinh sư
  • Thiên đô chiếu
  • Bình Ngô đại cáo

2. Nội dung chủ nghĩa nhân đạo

 • Thể hiện ở lòng thương người; lên áo, tố cáo những thế lực tàn bạo chà đạp con người; khẳng định đề cao con người về các mặt phẩm chất, tài năng, những khát vọng chân chính như quyền sống, quyền hạnh phúc, tự do, khát vọng công lí, chính nghĩa; đề cao những quan hệ đạo đức, đạo lí tốt đẹp giữa con người với con người.
 • Các tác phẩm đã học:
  • Chuyện người con gái Nam Xương (trích Truyền kì mạn lục).
  • Truyện Kiều
  • Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (trích Lục Vân Tiên).

3. Cảm hứng thể sự: phản ánh, phê phán hiện thực xã hội phong kiến

 • Các tác phẩm đã học:
  • Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (trích Vũ trung tùy bút).
  • Hoàng Lê nhất thống chí – Hồi thứ mười bốn.
 • 154 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 10 tập 1