Nhận xét về sản lượng thủy sản, số lượng đàn bò và năng suất lúa vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 1995 - 2014.

  • 1 Đánh giá

4. Tìm hiểu tình hình phát triên kinh tế

Quan sát hình 2, phân tích bảng 2, kết hợp đọc thông tin, hãy:

Nhận xét về sản lượng thủy sản, số lượng đàn bò và năng suất lúa vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 1995 - 2014.

Bài làm:

Quan sát bảng số liệu ta thấy, giai đoạn 1995 - 2014 sản lượng thủy sản, số lượng đàn bò và năng suất lúa vùng Bắc Trung Bộ đều có xu hướng tăng. Cụ thể là:

  • Sản lượng thủy sản tăng nhanh từ 108,7 nghìn tấn lên 466 nghìn tấn (tăng 357,3 nghìn tấn)
  • Số lượng đàn bò tăng nhẹ từ 831,7 nghìn con lên 943 nghìn con (tăng 111,3 nghìn con)
  • Năng suất lúa tăng từ 31,4 tạ/ha lên 55,2 tạ/ha (tăng 23,8 tạ/ha)
  • 159 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9