Đọc thông tin, quan sát hình 4, hãy: Kể tên các ngành dịch vụ chủ yếu ở Đồng bằng sông Cửu Long. Nêu vai trò ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP vùng

  • 1 Đánh giá

c. Dịch vụ

Đọc thông tin, quan sát hình 4, hãy:

  • Kể tên các ngành dịch vụ chủ yếu ở Đồng bằng sông Cửu Long.
  • Nêu những hạn chế cần khắc phục trong phát triển du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long

Bài làm:

Các ngành dịch vụ chủ yếu ở Đồng bằng sông Cửu Long:

  • Xuất nhập khẩu
  • Vận tải thuỷ
  • Du lịch

Hạn chế cần khắc phục trong phát triển du lịch ở ĐBSCL là: Chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm du lịch còn hạn chế

  • 67 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9