Những chi tiết nào miêu tả sự ngang ngược và tội ác của giặc?

  • 1 Đánh giá

b) Những chi tiết nào miêu tả sự ngang ngược và tội ác của giặc?

Bài làm:

Sự ngang ngược và tội ác của giặc được thể hiện qua những chi tiết:

"Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, thác mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, để thoả lòng tham không cùng, giả hiệu Vân Nam Vương mà thu vàng bạc, để vét của kho có hạn. Thật khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói, sao cho khỏi để tai vạ về sau !"

Hành động: nghênh ngang, sỉ mắng triều đình, bắt nạt tề phụ, vớ vét tài sản.

Thái độ: hống hách, kiêu căng, tham lam,…

Tác giả đã sử dụng nghệ thuật ẩn dụ, so sánh, phép liệt kê, hình ảnh đặc tả cùng những từ ngữ có giá trị biểu cảm cao để lột tả, phơi bày sự ngang ngược và tội ác của giặc.

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021