Nối nội dung ở cột 1 với cột 2 cho đúng đặc điểm từng loại giống vật nuôi.

  • 1 Đánh giá

2. Phân loại theo giống vật nuôi

a. Đọc thông tin:

b. Thực hiện nhiệm vụ sau:

Câu 1: Nối nội dung ở cột 1 với cột 2 cho đúng đặc điểm từng loại giống vật nuôi.

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng nhất

Phân loại giống vật nuôi nhằm mục đích nào sau đây:

A. Biết được đặc điểm sản xuất của giống vật nuôi để khai thác đồng thời nhiều loại sản phẩm

B. Biết đặc điểm của các giống vật nuôi để tạo điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc và khai thác phù hợp

C. Biết được mức độ hoàn thiện của các giống vật nuôi để khái thác cho phù hợp

D. Biết hướng sản xuất của các giống vật nuôi, tạo điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và khai thác phù hợp

Bài làm:

Câu 1: Nối như sau:

1C

2E

3D

4A

5B

Câu 2: Chọn B

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN