Nối từng thành ngữ, tục ngữ ở cột A với nghĩa thích hợp ở cột B. Viết kết quả vào vở.

  • 1 Đánh giá

4. Nối từng thành ngữ, tục ngữ ở cột A với nghĩa thích hợp ở cột B. Viết kết quả vào vở.

Bài làm:

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021