Phân biệt thành phần tế bào ớ lớp ngoài và lớp trong thành cơ thể thuỷ tức và chức năng từng loại tế bào này

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Phân biệt thành phần tế bào ớ lớp ngoài và lớp trong thành cơ thể thuỷ tức và chức năng từng loại tế bào này.

Bài làm:

Câu 3:

  • Cơ thể thủy tức gồm 2 lớp tế bào:
    • lớp ngoài gồm tế bào gai và tế bào mô bì - cơ, tế bào sinh sản, tế bào thần kinh có chức năng bảo vệ, che chở, di chuyển, bắt mồi, tự vệ, sinh sản
    • lớp trong gồm tế bào mô cơ - tiêu hóa có chức năng tiêu hóa
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021