Phân tích cấu tạo của các câu ghép dưới đây (viết vào phiếu học tập)

  • 1 Đánh giá

2. Phân tích cấu tạo của các câu ghép dưới đây (viết vào phiếu học tập)

Câu ghép

QHT/cặp QHT

Vế câu 1

Vế câu 2

CN1

VN1

CN2

VN2

Mặc dù giặc Tây hung tàn nhưng chúng không thể ngăn cản các cháu học tập, vui tươi, đoàn kết, tiến bộ.

Tuy rét vẫn kéo dài, mùa xuân đã đến bên bờ sông Lương.

Bài làm:

Câu ghép

QHT/cặp QHT

Vế câu 1

Vế câu 2

CN1

VN1

CN2

VN2

Mặc dù giặc Tây hung tàn nhưng chúng không thể ngăn cản các cháu học tập, vui tươi, đoàn kết, tiến bộ.

Mặc dù …. nhưng……

giặc Tây

hung tàn

chúng

không thể ngăn cản các cháu học tập, vui chơi, đoàn kết, tiến bộ.

Tuy rét vẫn kéo dài, mùa xuân đã đến bên bờ sông Lương.

Tuy

rét

vẫn kéo dài

mùa xuân

đã đến bên bờ sông Lương

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021