Kể một chuyện em đã nghe hoặc đã đọc về việc gia đình, nhà trường, xã hội chăm sóc, giáo dục trẻ em hoặc trẻ em thực hiện bổn phận với gia đình, nhà trường và xã hội

  • 1 Đánh giá

3. Kể một chuyện em đã nghe hoặc đã đọc về việc gia đình, nhà trường, xã hội chăm sóc, giáo dục trẻ em hoặc trẻ em thực hiện bổn phận với gia đình, nhà trường và xã hội

Bài làm:

Ví dụ:

Kể chuyện "Người mẹ hiền"

=>Xem chi tiết tại đây

Kể chuyện: "Chiếc rễ đa tròn"

=> Xem chi tiết tại đây

Kể chuyện: "Ở lại với chiến khu"

=> Xem chi tiết tại đây

Kể chuyện: "Trận bóng dưới lòng đường"

=> Xem chi tiết tại đây

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021