Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử việc gì? Không tìm được chứng cứ phát hiện kẻ gian, quan án đã dùng cách gì đế tìm ra kẻ gian, nhanh chóng phá được vụ án? Vì sao quan cho rằng người không khóc chính là người lấy cắp?

  • 1 Đánh giá

4. Cùng luyện đọc

5. Thảo luận, thực hiện các nhiệm vụ sau:

  • Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử việc gì?
  • Không tìm được chứng cứ phát hiện kẻ gian, quan án đã dùng cách gì đế tìm ra kẻ gian, nhanh chóng phá được vụ án?
  • Vì sao quan cho rằng người không khóc chính là người lấy cắp?

Bài làm:

(1) Hai người đàn bà đến công đường nhờ phân xử việc tranh giành một tấm vải. Không ai chịu nhường ai nên đành nhờ quan phân xử.

(2) Quan cho lính về nhà họ xem thì cả hai đều có khung cửi như nhau. Quan đã ra lệnh xé tấm vải làm đôi, mỗi người một nửa. Khi đó, một người đàn bà đã bật khóc và quan bảo đưa tấm vải cho người phụ nữ đó và ra lệnh bắt trói người còn lại.

(3) Quan cho rằng người không khóc chính là người lấy cắp vì họ không phải là người đổ bao công sức, mồ hôi, chính tay làm ra tấm vải ấy nên họ không xót xa.

  • 45 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021