Phân tích lô gích lựa chọn và sắp xếp các câu tục ngữ sau đây của người sưu tầm :

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Phân tích lô gích lựa chọn và sắp xếp các câu tục ngữ sau đây của người sưu tầm :

a) Mỗi người thì có một nghề / Con phượng thì múa, con nghê thì chầu.

b) Một nghề thì sống, đống nghề thì chết.

c) Một nghề thì kín, chín nghề thì hở.

d) Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.

Bài làm:

Chọn d bởi tính ngắn gọn, vần nhịp như vậy sẽ khiến câu tục ngữ dễ nhớ từ đó nổi bật ý nghĩa nói người nào mà có một nghề đạt đến trình độ tinh thông, thuần thục, giỏi giang, tâm huyết gắn bó với nghề đấy, thì sẽ đạt được thành công và vinh quang

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021