Quan sát các hình 2, 3, 4, 5 trả lời câu hỏi: Con người sử dụng ánh sáng và nhiệt của Mặt trời vào những việc gì trong cuộc sống hằng ngày?

  • 1 Đánh giá

3. Quan sát và trả lời

Quan sát các hình 2, 3, 4, 5 trả lời câu hỏi: Con người sử dụng ánh sáng và nhiệt của Mặt trời vào những việc gì trong cuộc sống hằng ngày?

Bài làm:

Con người sử dụng ánh sáng và nhiệt của Mặt trời vào những việc:

  • Học tập và vui chơi
  • Hong khô sản phẩm nông nghiệp
  • Phơi quần áo
  • Nguồn năng lượng mặt trời để tạo ra điện
  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021