Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: Mỗi cây thường có những bộ phận gì? Cơ thể động vật gồm có mấy phần? Kể tên các phần?

  • 1 Đánh giá

4. Đọc và trả lời:

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

  • Mỗi cây thường có những bộ phận gì?
  • Cơ thể động vật gồm có mấy phần? Kể tên các phần?

Bài làm:

  • Mỗi cây thường có những bộ phận: rễ, thân, lá, hoa và quả
  • Cơ thể động vật gồm có 3 phần. Đó là các phần: đầu, mình và cơ quan di chuyển.

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021