Dùng một bóng đèn chiếu vào quả địa cầu trong bóng tối. Nửa quả địa cầu phía bóng đèn và nửa còn lại có gì đặc biệt?...

  • 1 Đánh giá

3. Làm thí nghiệm và trả lời

a. Dùng một bóng đèn chiếu vào quả địa cầu trong bóng tối.

b. Nửa quả địa cầu phía bóng đèn và nửa còn lại có gì đặc biệt?

c. Nếu hình dung bóng đèn như Mặt trời, quả địa cầu như Trái đất thì:

  • Phần Trái Đất được Mặt trời chiếu sáng là ngày hay đêm?
  • Phần Trái Đất không được Mặt trời chiếu sáng là ngày hay đêm?

Bài làm:

b. Nửa quả địa cầu phía bóng đèn được chiếu sáng còn nửa còn lại của quả địa cầu không được chiếu sáng.

c. Nếu hình dung bóng đèn như Mặt trời, quả địa cầu như Trái đất thì:

  • Phần Trái Đất được Mặt trời chiếu sáng là ngày
  • Phần Trái Đất không được Mặt trời chiếu sáng là đêm.
  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021